Záruční podmínky

OMEZENÁ EVROPSKÁ ZÁRUKA SUPER 73

Společnost Super 73 Inc. zaručuje původnímu majiteli, že každé kolo Super 73 při nákupu přímo od společnosti Super 73 Inc. nebo autorizovaného prodejce, je kompletní a všechny funkční díly budou bez závad po dobu a za podmínek uvedených níže.

Záruka:

1. Dvacet čtyři (24) měsíců nebo 500 životních cyklů, podle toho, co nastane dříve, pro baterii Super 73 od data nákupu původním vlastníkem. Jako každá dobíjecí baterie, i vaše dobíjecí baterie Super 73 zaznamená v průběhu času pokles kapacity, protože je vystavena cyklům nabíjení a vybíjení. Super 73 zaručuje, že si vaše baterie zachová 70 % nebo vyšší kapacitu po dobu alespoň 500 nabíjecích cyklů nebo dvou let, podle toho, co nastane dříve. Záruka na baterii nezahrnuje poškození v důsledku přepětí, použití nesprávné nabíječky, poškození vodou, nesprávnou údržbu nebo takové jiné nesprávné použití nebo běžné opotřebení.

2. Dvacet čtyři (24) měsíců, podle toho, co nastane dříve, od data dodání původnímu majiteli pro všechny ostatní díly, s výjimkou opotřebení pneumatik, duší, ráfků, drátů, brzdových destiček, lanek, řetězu, kol, rukojeti a sedla.

Termíny a podmínky záruky:


1. Záruka se poskytuje pouze původnímu majiteli a je nepřenosná. Je platná pouze s platným dokladem o koupi sestávajícím se z originálního nákupního dokladu nebo účtenky s uvedením data nákupu, sériového čísla, jména prodejce (pokud existuje) a označení modelu. Super 73 si vyhrazuje právo odmítnout krytí této záruky, pokud průvodní dokumentace komponentů Super 73 není přesná nebo úplná.

2. Záruka nabývá účinnosti dnem původního nákupu a vyprší na konci příslušné záruční doby.

3. Tato záruka je neplatná, pokud nebudou dodrženy pokyny pro péči v uživatelské příručce (ať už poskytnuté s prodejem nebo zveřejněné na webových stránkách Super 73) a jakékoli jejich změny.

4. Tato záruka se nevztahuje na pronájem nebo komerční použití produktu.

5. Tato záruka se vztahuje výhradně na systémy a komponenty poskytované společností Super 73.

6. Použití náhradních dílů z neznámých zdrojů, například náhradních dílů od třetích stran, je přísně zakázáno.

7. Záruční opravy musí provádět výhradně Super 73 nebo autorizovaný prodejce Super 73.

8. Kvůli záruční kontrole bude vyžadováno vrácení kola do Super 73 nebo do autorizovaného technického servisního střediska Super 73.

9. Pokud jste si zakoupili kolo a nechali si ho poslat do jiné země, díly budou zaslány pouze do země, do které bylo kolo původně odesláno.

10. Tato záruka se vztahuje pouze na vadné materiály a výrobní vady. V případě záruční reklamace se Super 73 zavazuje buď opravit vadné systémové komponenty a/nebo vyměnit takové komponenty, podle uvážení Super 73. Po identifikaci závady na Super 73 musí vlastník kontaktovat společnost nebo místního autorizovaného prodejce Super 73 k zahájení záručního procesu. Jakákoli součást, která má být opravena v rámci této záruky, musí být přepravena k prodejci na vlastní náklady a riziko vlastníka a po dokončení takové opravy musí být vyzvednuta u prodejce. Náklady na předem provedené opravy osobami neautorizovanými Super 73 nebudou hrazeny. V takovém případě bude jakýkoli záruční nárok ukončen a zbývající záruční doba bude neplatná. Opravy a/nebo výměna komponentů během záruční doby nevedou k prodloužení a/nebo novému začátku záruční doby. Opravy a přímou výměnu během záruční doby lze provést s funkčně ekvivalentními náhradními součástmi. Tato záruka vylučuje jakékoli nároky na náhradu škod na majetku, prostoje, cestovní výdaje, ušlý zisk nebo jakékoli jiné nároky. Maximální odpovědnost Super 73 v souvislosti s touto zárukou je omezena na kupní cenu Produktu.

Výjimky – Položky, na které se nevztahuje záruka:

1. Vnější vlivy, zejména padající kamení, kolize, havárie a další vnější události s bezprostředním vnějším účinkem vlivem mechanických sil.

2. Účelové a/nebo zlovolné činy, krádeže a loupeže, stejně jako přírodní nebezpečí a/nebo nekalá jednání. Nevhodné použití, např. výrobek byl vystaven kapalinám, chemikáliím jakéhokoli typu a/nebo extrémním teplotám, mokru a vlhkosti a/nebo došlo k poškození baterie v důsledku nedodržení zvláštních pokynů uvedených v kapitole „Manipulace a nabíjení baterie.“ Nevhodné použití zahrnuje použití produktu pro kaskadérské kousky, skoky a/nebo jízdu s více než jednou osobou.

3. Přebíjení baterie nebo nedodržování Pokynů pro péči o baterie (ať už poskytnutých při prodeji nebo zveřejněných na webových stránkách Super 73) a jakýchkoliv jejich dodatků.
4. V případě testovacích, údržbářských, opravárenských a výměnných prací v důsledku běžného používání

5. Pokud bylo modelové, sériové nebo produktové číslo na produktu Super 73 změněno, vymazáno, rozmazáno nebo odstraněno. Pečeť a/nebo štítek se sériovým číslem na krytu baterie je poškozen nebo s ním bylo zjevně manipulováno.

6. V případě použití baterie v systémech, které nejsou pro takové použití s ​​tímto konkrétním Produktem schváleny.

7. V případě provozu systému Super 73 s jinými bateriemi, než jsou baterie určené pro systém Super 73 (viz uživatelská příručka).

8. Pokud byl jeden nebo více dílů Super 73 otevřen, pozměněn nebo přelakován.

9. Pokud Super 73 dojde k závěru, že došlo k případu změny nebo manipulace s firmwarem.

10. Pokud je produkt prodán, darován nebo pronajat.

PRACOVNÍ NÁKLADY OPRAV:

V rámci záruky opravíme nebo vyměníme pouze vadné součásti a díly. Tato záruka nepokrývá požadované mzdové náklady na opravy od neautorizovaných stran a Super 73 si vyhrazuje právo odepřít pokrytí mzdových nákladů dle vlastního uvážení.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: TATO OMEZENÁ ZÁRUKA STANOVUJE PLNÝ ROZSAH ODPOVĚDNOSTÍ SUPER 73 A VÝHRADNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY TÝKAJÍCÍ SE PRODUKTŮ. VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, JSOU OMEZENY NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SUPER 73 ODPOVĚDNÁ ZA ŠKODY NAD KUPNÍ CENOU PRODUKTU. SUPER 73 NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ ANI JINAK, TÝKAJÍCÍ SE KVALITY, SCHOPNOSTI, PROVOZU, VÝKONU NEBO VHODNOST JAKÉHOKOLI SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN POUŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, NEBO SCHOPNOST INTEGROVAT JAKÝKOLI TAKOVÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ S PRODUKTEM, AŤ JE TAKOVÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN SOUČÁSTÍ PRODUKTU PRODÁVANÉ SPOLEČNOSTÍ SUPER 73 NEBO JINAK. SUPER 73 NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZA OSOBNÍ ÚRAZ, ŠKODU NA MAJETKU NEBO HOSPODÁŘSKÉ ZTRÁTY NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI, NEDODRŽENÍ OMEZENÍ PRODUKTU VE VŠECH STÁTECH, KTERÉ UMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ OMEZENÍ ŠKODY. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A TATO PRÁVA SE MOHOU MÍSTO OD MÍSTA LIŠIT. TATO ZÁRUKA NEOVLIVŇUJE VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA. TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA BĚŽNÉ OPOTŘEBENÍ, POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ, NEOPRÁVNĚNÉ ÚPRAVY, ÚPRAVY, NÁHODNÉ POŠKOZENÍ A POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO ZANEDBÁNÍ.

Žádný zástupce, zaměstnanec, prodejce, zástupce nebo prodejce není oprávněn jménem Super 73 upravovat nebo prodlužovat tuto omezenou záruku nebo činit závazná prohlášení nebo nároky, ať už v reklamě, prezentacích nebo jinak, ohledně produktů nebo této omezené záruky.

oficiální zastoupení SUPER 73

Vintage Garage Motors a.s.
Strančická 45
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČ: 09720260

Sledujte nás
Otevírací doba: PO - PÁ
Prodejna 10:00 - 18:00 
Servis 8:00 - 16:30

Made with ‌

No Code Website Builder